Allmänna affärsvillkor

för Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH

Standardavtal (B2B-AGB)

för Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH för entreprenöriella affärstransaktioner

§1 Giltighetsområde och allmänna upplysningar

 1. Detta standardavtal för entreprenöriella affärstransaktioner ("B2B-AGB") gäller för alla våra affärsrelationer med våra företagskunder och återförsäljare ("Beställare").
 2. Detta B2B-AGB gäller särskilt för avtal om köp och/eller leverans av lösegendom ("Vara"), oavsett om vi tillverkat själva varan eller köpt in den vid leveransen (§§ 433, 650 BGB). Om inte annat överenskommits, gäller B2B-AGB i den version som gäller vid tidpunkten för beställarens beställning resp. oavsett i den senaste form som vederbörande erhållit den i textform som ramavtal även för likartade framtida avtal, utan att vi i varje enskilt fall åter behöver hänvisa till den.

 3. Våra leveranser, tjänster och offerter utförs uteslutande enligt detta B2B-AGB; beställarens villkor som motsäger eller avviker från vår B2B-AGB erkänner vi inte, om vi inte uttryckligen och skriftligt medgett detta. Vårt standardavtal gäller även om beställaren inom ramen för beställningen hänvisar till sitt standardavtal och vi inte uttryckligen motsäger detta.
 4. Vårt B2B-AGB gäller enbart mot företag (§ 14 BGB), offentligrättsliga juridiska personer och offentligrättsliga särskilda fonder.

 5. Individuella överenskommelser (t.ex. ramavtal om leveranser, kvalitetssäkringsöverenskommelser) och uppgifter i vår orderbekräftelse har prioritet över detta B2B-AGB. Handelsklausuler ska i tvistefall avgöras enligt de av Internationella handelskammaren i Paris (ICC) utgivna Incoterms i den vid avtalsslutandet gällande versionen.
 6. Juridiskt relevanta deklarationer och meddelanden från kunden beträffande avtalet (t.ex. fastställande av tidsfrist, felanmälan, återkallelse eller nedsättning) ska avges skriftligt. Med skriftligt avses i detta B2B-AGB skrift- och textform (t.ex. brev, e-post, telefax). Lagliga formföreskrifter och ytterligare uppgifter, särskilt vid tvivel om deklarantens legitimitet, berörs inte.

 7. Hänvisning till gällande lagliga föreskrifter har enbart klargörande betydelse. Även utan sådant klargörande gäller därvid lagliga föreskrifter, såvida inte de i detta B2B-AGB omedelbart ändrats eller uttryckligen uteslutits.

§2 Avtalsslutande

 1. Våra erbjudanden kan ändras, är inte bindande och ges med förbehåll för tidigare försäljning, såvida de inte uttryckligen är markerade som bindande. Detta gäller även om vi har försett kunden med prover, kataloger, andra produktbeskrivningar eller dokument – även i elektronisk form – till vilka vi förbehåller oss ägande- och upphovsrätt.
 2. Kundens beställning av varan gäller som bindande avtalserbjudande. Om inget annat anges i beställningen har vi rätt att acceptera detta avtalserbjudande inom två (2) veckor efter mottagandet.

 3. Vi kan acceptera avtalserbjudanden antingen skriftligen (t.ex. genom orderbekräftelse) eller genom att leverera varorna till beställaren.
 4. De handlingar som beställaren tillhandahåller (information, ritningar, prover eller liknande) är avgörande för oss; beställaren ansvarar för innehållets riktighet, tekniska genomförbarhet och fullständighet; vi är inte skyldiga att genomföra en undersökning av dem.

§3 Priser, betalningsvillkor

 1. Om inte annat avtalats i enskilda fall gäller våra aktuella priser vid avtalets ingående, fritt lager plus lagstadgad moms.
 2. Om inte annat avtalats i enskilda fall eller om inget annat anges i orderbekräftelsen, gäller våra priser EXW (enligt Incoterms 2020 eller den aktuella versionen) från vårt säte i Köln. Emballeringskostnader ingår inte i priserna om inte annat uttryckligen överenskommits.

 3. Om inte annat avtalats i enskilda fall förfaller våra fakturor till betalning netto (utan avdrag) inom 20 dagar från fakturadatum och mottagande av faktura. Vi har dock rätt att när som helst, även inom ramen för en pågående affärsrelation, utföra en leverans helt eller delvis endast mot förskottsbetalning. Vi meddelar ett motsvarande förbehåll senast med orderbekräftelsen.
 4. Vid utgången av ovanstående betalningsperiod är beställaren i försumlighet. Ränta ska betalas på inköpspriset under förseningen med gällande lagstadgad dröjsmålsränta. Vi förbehåller oss rätten att hävda ytterligare skador orsakade av förseningar. Vårt anspråk på den kommersiella dröjsmålsräntan (§ 353 HGB) förblir opåverkad i förhållande till handlare.

 5. Beställaren har inte rätt att hålla inne betalningar på grund av motkrav eller kvitta dem mot motkrav, såvida dessa inte är erkända av oss, är ostridiga eller har fastställts i lag. Motkrav från kunden från samma avtal på grund av defekter, ouppfyllda prestanda och/eller ofullbordade eller ofullständiga prestationer förblir opåverkade.
 6. Om det efter avtalets ingående visar sig (t.ex. genom uppsägning av den kommersiella kreditförsäkringen eller ansökan om inledande av konkursförfarande) att vår anspråk på köpeskillingen är i fara på grund av beställarens oförmåga att betala, har vi rätt att vägra fullgörande i enlighet med lagstadgade bestämmelser och – vid behov efter att ha satt en tidsfrist – rätt att frånträda avtalet (§ 321 BGB). När det gäller kontrakt för tillverkning av icke-fungibla föremål (skräddarsydda produkter) kan vi deklarera vårt återkallande omedelbart; lagbestämmelserna om möjligheten att fastställa en tidsfrist förblir opåverkade.

§4 Leveranstid, leveransförsening, force majeure

 1. Om inte annat uttryckligen avtalats är information om leveranstider endast ungefärlig. En leveranstid börjar gälla först när alla detaljer i utförandet är klarlagda och båda parter har kommit överens om villkoren för beställningen. Överenskomna leveransdatum kommer att skjutas upp i enlighet med detta.
 2. Efterlevnaden av vår leveransskyldighet förutsätter också att de skyldigheter som åvilar kunden fullgörs i rätt tid och på ett korrekt sätt. Det omfattar särskilt snabb och fullständig leverans av de dokument som ska tillhandahållas av kunden, i den mån vi utför enligt ritningar, specifikationer, prover, specifikationer och/eller andra dokument från kunden. Undantag för det ouppfyllda avtalet förbehålles.

 3. Inträdande av vår leveransförsening bestäms av lagstadgade bestämmelser. I alla fall krävs dock en påminnelse.
 4. Om vi ​​inte kan leverera eller prestera i tid på grund av force majeure, såsom arbetskonflikter som vi inte är ansvariga för, officiella åtgärder, energi- eller råvarubrist, transportflaskhalsar eller -hinder, pandemier eller epidemier och åtgärder för att bekämpa dem, operativa störningar, t ex på grund av brand-, vatten- och/eller maskinskador, eller andra driftstörningar som vi eller våra uppströmsleverantörer/underleverantörer inte ansvarar för och som bevisligen har betydande inflytande, är vi skyldiga att omedelbart informera beställaren. I dessa fall har vi rätt att skjuta upp leverans- eller servicetiden med varaktigheten av händelsen av force majeure eller störningen, förutsatt att vi har uppfyllt vår informationsskyldighet ovan. Om leveransen eller tjänsten blir omöjlig till följd av detta, upphör vår utförande, med uteslutande av krav på skadeersättning. Om beställaren bevisar att det efterföljande fullgörandet inte är av intresse till följd av förseningen, kan beställaren frånträda avtalet med uteslutande av ytterligare krav. Om inträffandet av force majeure eller störning varar längre än en månad kan vi frånträda den del av avtalet som ännu inte har fullgjorts om vi har fullgjort vår ovanstående informationsskyldighet och under förutsättning att vi inte tagit på oss upphandlingsrisken eller en leveransgaranti. Force majeure är varje händelse utanför företaget, orsakad av naturkrafter eller av tredje parts agerande, som är oförutsägbar enligt mänsklig insikt och erfarenhet, inte kan förhindras eller oskadliggöras med ekonomiskt acceptabla medel, även med största försiktighet som rimligen kan förväntas under omständigheterna kan och ska inte heller accepteras av oss på grund av dess frekvens.

 5. Punkt 4.4 gäller i enlighet med detta om vi har ingått en överensstämmande säkringstransaktion med beställaren innan avtalet ingicks, vilket skulle ha gjort det möjligt för oss att uppfylla våra avtalsenliga leveransförpliktelser gentemot beställaren om den hade utförts korrekt, och vi inte levereras av vår leverantör, eller inte levereras korrekt och/eller inte i tid och vi ansvarar inte för detta.
 6. Om vi ​​är i försummelse har kunden rätt att skriftligen fastställa en rimlig anståndstid och att frånträda avtalet efter att detta har löpt ut utan resultat. Det finns inget behov av att sätta en frist om vi allvarligt och definitivt vägrar att tillhandahålla tjänsten eller om det underliggande avtalet är en fast transaktion i den mening som avses i § 323 (2) nr 2 BGB eller § 376 HGB eller om det finns särskilda omständigheter att ömsesidiga intressen under övervägande motiverar ett omedelbart tillbakadragande.

 7. Beställarens rättigheter enligt § 8 i detta B2B-AGB och våra lagstadgade rättigheter, i synnerhet vid uteslutning av skyldigheten att utföra (t.ex. på grund av tjänstens omöjlighet eller orimlighet och/eller kompletterande prestanda), förblir opåverkade.

§5 Överföring av risk

 1. Om inte annat anges i orderbekräftelsen avtalas leverans EXW (enligt Incoterms 2020 eller aktuell version). Plats för leverans och uppfyllelse är vårt säte i Köln. Det gäller även om vi har tagit på oss transportkostnaderna eller har betalat ut dem åt beställaren eller om delleveranser görs.
 2. På begäran och bekostnad av kunden kommer varorna att skickas till en annan destination (distansförsäljning). Om inte annat avtalats har vi rätt att själva bestämma typ av leverans (särskilt transportföretag, fraktväg, förpackning).

 3. Om frakt har avtalats övergår risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av godset på kunden vid överlämnande till speditören, transportören eller annan person eller institution som ansvarar för utförandet av transporten. Det gäller även om vi har tagit på oss transportkostnaderna eller har betalat ut dem åt beställaren eller om delleveranser görs. Om leveransen eller överlämnandet försenas av orsaker som orsakas av beställaren, övergår risken på beställaren från och med den dag varan är klar för leverans och vi har meddelat beställaren detta.
 4. Om mottagande har avtalats är detta avgörande för riskövergången. Även i övrigt gäller lagbestämmelser om avtal om arbete och tjänster i enlighet med ett avtalat godkännande, om inte annat anges nedan.

 5. I den mån ett mottagande avtalats, anses varan ha tagits emot om
  1. leveransen och, i den mån vi även ansvarar för installationen, installationen är genomförd,
  2. vi har informerat beställaren om detta med hänvisning till acceptansfiktionen enligt punkt 5.5 och har anmodat vederbörande att acceptera,
  3. 20 arbetsdagar har gått sedan leverans eller installation, och
  4. beställaren underlåtit att ta emot varan inom denna tidsperiod, såvida inte underlåtenheten att ta emot varan berodde på ett till oss meddelat fel som gör det omöjligt eller väsentligt försämrar användningen av den köpta varan
 6. Leverans eller mottagningserkännande är oberoende av om beställaren inte accepterar mottagning.
 7. Beställaren måste skriftligen meddela oss vid önskan om speciellt transportsätt och/eller täckning genom transportförsäkring; beställaren står för de kostnader som uppstår i detta avseende, även om vi annars undantagsvis har åtagit oss transportkostnaderna.

 8. Vi har rätt att utföra delleveranser i den mån det är rimligt för beställaren med hänsyn till vederbörandes intressen.
 9. Om beställaren inte accepterar eller om leveransen försenas av skäl som kunden är ansvarig för, har vi rätt att kräva ersättning för den skada som uppstår inklusive merkostnader. I sådana fall kommer vi att lagra produkterna på beställarens risk och debitera beställaren för lagringen.

§6 Äganderättsförbehåll

 1. Vi förbehåller oss äganderätten till de sålda varorna tills alla våra nuvarande och framtida krav från köpeavtalet och en pågående affärsrelation (säkrade fordringar) har betalats i sin helhet.
 2. De reserverade varorna får inte pantsättas till tredje part eller överlåtas som säkerhet av beställaren utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande före full betalning av de säkrade fordringarna. Vid utmätning eller andra ingripanden från tredje part måste kunden omedelbart informera oss skriftligen så att vi kan väcka talan i enlighet med § 771 ZPO. I den mån talan lyckades och den tredje parten inte har möjlighet att ersätta oss för rättegångskostnader eller utomrättsliga kostnader för en talan i enlighet med § 771 ZPO, är beställaren ansvarig för våra kostnader.

 3. Beställaren har rätt att sälja de levererade varorna vidare i den ordinarie verksamheten. Denne överlåter dock redan nu till oss alla fordringar till ett belopp av det slutliga fakturabeloppet (inklusive moms) av våra fordringar som tillkommer från återförsäljningen till vederbörandes kunder eller tredje part, oavsett om den köpta varan sålts vidare utan eller efter bearbetning. Beställaren förblir behörig att driva in detta krav även efter överlåtelsen. Vår behörighet att driva in själva fordran förblir opåverkad. Vi förbinder oss dock att inte driva in fordran så länge det inte finns några växlar eller checkar som protesterats, beställaren fullgör sina betalningsförpliktelser från den mottagna likviden, inte står i utebliven betalning och ingen ansökan har gjorts om att inleda insolvensförfarande mot beställarens tillgångar. Om så är fallet kan vi dock kräva att beställaren informerar oss om de överlåtna fordringarna och deras gäldenärer, lämnar alla uppgifter som krävs för indrivning, överlämnar relevanta handlingar och informerar gäldenärerna (tredje part) om överlåtelsen.
 4. Beställarens bearbetning eller omvandling av de reserverade varor som levereras av oss utförs alltid för oss. Om de av oss levererade reserverade varorna bearbetas med andra varor/ämnen som inte tillhör oss, förvärvar vi samäganderätt till den nya varan i förhållande till de reserverade varornas värde till de övriga förädlade varorna/ämnena vid tidpunkten för bearbetning. I övrigt gäller samma sak för varan som härrör från bearbetningen som för de varor som levereras under reservation.

 5. Om de av oss levererade reserverade varorna är oskiljaktigt blandade med andra föremål/ämnen som inte tillhör oss eller kombineras på ett sådant sätt att de blir väsentliga beståndsdelar i en enda sak, förvärvar vi samäganderätt till den nya varan i förhållandet mellan värdet av de reserverade varorna och de andra blandade eller sammanlänkade föremålen/ämnena vid tidpunkten för anslutning eller blandning. Om kopplingen eller blandningen sker på så sätt att beställarens vara är att anse som huvudvaran, är det redan överenskommet att beställaren överlåter proportionell samäganderätt till oss. Beställaren behåller det delägarskap som uppstått på detta sätt för oss. I övrigt gäller samma sak för varan som skapats genom anslutning eller blandning som för de varor som levereras under reservation.
 6. Beställaren är skyldig att behandla de varor som omfattas av äganderättsförbehållet med omsorg, i synnerhet är han skyldig att på egen bekostnad tillfredsställande försäkra dem mot brand, vattenskador och stöld till återanskaffningsvärde. Om underhålls- och inspektionsarbete krävs ska beställaren utföra detta i god tid på egen bekostnad.

 7. I händelse av förlust eller skada på varorna som omfattas av äganderättsförbehåll, överlåter beställaren i förväg till oss alla anspråk på försäkringsförmåner till ett belopp av det slutliga fakturabeloppet (inklusive moms) för våra anspråk med avseende på leveransföremålet som ytterligare säkerhet.
 8. Om det vid leveranser utomlands krävs vissa åtgärder och/eller deklarationer från vår sida av beställaren i importlandet för att äganderättsförbehållet som regleras ovan eller de övriga rättigheter som beskrivs i föregående stycken ska fungera, måste beställaren informera oss om detta omedelbart skriftligen eller i textform och dessa åtgärder och/eller att utan dröjsmål utföra eller göra deklarationer på egen bekostnad. Om lagen i importlandet inte tillåter äganderättsförbehåll, är beställaren skyldig att omedelbart på egen bekostnad tillhandahålla oss andra lämpliga säkerheter för de levererade varorna eller andra säkerheter efter vårt rimliga gottfinnande (§ 315 BGB).

 9. Vi åtar oss att frigöra de säkerheter som vi är berättigade till på begäran av kunden i den mån realisationsvärdet på våra säkerheter överstiger fordringarna som ska säkras med mer än 10 %; vi är ansvariga för att välja de säkerheter som ska släppas.

§7 Garanti

 1. Lagbestämmelserna gäller för kundens rättigheter vid materialfel och äganderättsfel (inklusive felaktiga leveranser och leveransunderskott samt felaktig montering/installation eller felaktiga instruktioner), om inte annat anges nedan.
 2. I samtliga fall kvarstår de särskilda lagbestämmelserna om ersättning av utgifter vid slutleverans av den nytillverkade varan till en konsument (leverantörens regress enligt §§ 478, 445a, 445b resp. §§ 445c, 327. 5, 327u BGB) opåverkad, såvida inte t.ex. inom ramen för ett kvalitetssäkringsavtal, likvärdig ersättning har avtalats.

 3. Vårt ansvar för defekter grundar sig i första hand på det avtal som träffats om varornas skick och förväntade användning (inklusive tillbehör och instruktioner). Produktbeskrivningar eller tillverkarinformation anses endast vara kvalitetsavtal i denna mening om detta avtalats eller sådan beskrivning eller information offentliggjordes av oss (särskilt i kataloger) vid tidpunkten för avtalets ingående.
 4. Om kvaliteten inte har överenskommits ska det enligt lagregleringen bedömas om det föreligger ett fel eller inte (§ 434 moment 3 BGB). Offentliga uttalanden från tillverkaren eller på dennes vägnar, särskilt i reklam eller på varornas etikett, har företräde framför uttalanden från andra tredje parter.

 5. När det gäller varor med digitala inslag eller annat digitalt innehåll är vi endast skyldiga tillhandahållandet och vid behov en uppdatering av det digitala innehållet om detta uttryckligen följer av ett kvalitetsavtal enligt föregående stycke 7.3. I detta avseende tar vi inget ansvar för offentliga uttalanden från tillverkaren eller andra tredje parter.
 6. Kundens garantirätt förutsätter att denne har fullgjort sina skyldigheter att undersöka och meddela fel enligt § 377 HGB. Om avtalsförhållandet mellan oss och beställaren är ett avtal om arbete och tjänster, gäller 377 § HGB i enlighet därmed. När det gäller varor avsedda för installation eller annan vidarebearbetning ska en besiktning göras senast före installationen eller bearbetningen.

 7. Om ett godkännande eller kontroll av ett första prov har avtalats med beställaren, utesluts klagomål på defekter som beställaren kunde ha identifierat genom noggrant godkännande eller kontroll av ett första prov.
 8. Om de levererade varorna eller det producerade arbetet är defekta kan vi initialt välja om vi ska tillhandahålla ersättningsprestationer genom att eliminera defekten (reparation) eller genom att leverera varan felfri (ersättningsleverans). Om den typ av ersättningsprestation som vi valt är orimlig för beställaren i det enskilda fallet, kan denne avvisa den. Vår rätt att vägra ersättningsprestationer enligt lagstadgade krav förblir opåverkad.

 9. Vi har rätt att göra den skyldiga ersättningsprestationen beroende av att beställaren betalar den förfallna köpeskillingen. Beställaren har dock rätt att behålla en del av köpeskillingen som är skälig i förhållande till felet.
 10. Beställaren måste ge oss den tid och möjlighet som krävs för de ersättningsprestationer som är skyldig, i synnerhet att överlämna de reklamerade varorna för kontrolländamål. Vid ersättningsleverans ska beställaren på begäran returnera den defekta varan till oss i enlighet med lagstadgade bestämmelser. Ersättningsprestationer inkluderar varken borttagning, borttagning eller avinstallation av de defekta varorna eller installation, fastsättning eller installation av en defektfri vara om vi inte ursprungligen var skyldiga att tillhandahålla dessa tjänster; Kundens anspråk på återbetalning av motsvarande kostnader ("demonterings- och monteringskostnader") förblir opåverkade.

 11. Vi ska stå för eller ersätta de utgifter som krävs för testning och kompletterande prestanda, i synnerhet transport-, rese-, arbets- och materialkostnader samt eventuella demonterings- och monteringskostnader i enlighet med lagstadgade bestämmelser och detta standardavtal om det faktiskt finns en defekt. I annat fall kan vi kräva ersättning av beställaren för de kostnader som uppkommit för den omotiverade begäran om rättelse av fel om beställaren visste eller av oaktsamhet inte visste att det faktiskt inte förelåg något fel.
 12. Om ersättningsprestationen har misslyckats eller om en skälig tid som beställaren bestämmer för ersättningsprestationener har löpt ut utan framgång eller är onödig enligt lagbestämmelserna, kan beställaren frånträda köpeavtalet eller sänka köpeskillingen i enlighet med med lagbestämmelserna. Vid ett mindre fel finns dock ingen ångerrätt.

 13. Beställarens anspråk på skadestånd eller ersättning för bortkastade kostnader föreligger även vid fel endast i enlighet med § 8 och är i övrigt undantagna. För preskriptionstiderna gäller § 9detta standardavtal.

§8 Friskrivningar och ansvarsbegränsningar

 1. Med förbehåll för bestämmelserna i punkten 8.2 är vi skadeståndsskyldiga – vid avtalsmässiga, utomobligatoriska eller andra skadeståndsanspråk, oavsett den juridiska orsaken, i synnerhet på grund av defekter, förseningar och omöjlighet, fel vid avtalsförhandlingar och skadestånd – endast vid uppsåt och/eller grov vårdslöshet, inklusive uppsåt och/eller grov vårdslöshet från våra representanter eller ställföreträdares sida. Dessutom är vi även ansvariga vid enkel vårdslöshet, inklusive enkel vårdslöshet från våra företrädares och ställföreträdares sida, för skada som uppstår till följd av brott mot en väsentlig avtalsförpliktelse, det vill säga en skyldighet vars fullgörande är väsentligt för ett korrekt genomförande. i avtalet och på vars fullgörande beställaren därför regelbundet kan lita på (kardinal skyldighet). I den mån vi inte anklagas för uppsåtligt åsidosättande av plikten är skadeståndsansvaret begränsat till den förutsebara, typiskt inträffade skadan.
 2. Anspråk på skada till följd av skada på liv, lem och hälsa samt krav från beställaren enligt produktansvarslagen, de särskilda lagbestämmelserna för slutleverans av varan till en konsument och andra tvingande lagstadgade ansvarsbestämmelser förblir opåverkade av undantagen och ansvarsbegränsningar som regleras i punkt 8.1. Dessutom gäller inte ovanstående ansvarsundantag eller -begränsningar om vi har dolt ett fel på ett bedrägligt sätt eller om vi är ansvariga från övertagandet av en garanti eller på grund av övertagandet av upphandlingsrisken.

 3. Punkterna 8.1 till 8.2 gäller även om beställaren i stället för krav på ersättning för skada kräver ersättning för oanvändbara utgifter.
 4. I den mån skadeståndsansvaret gentemot oss är uteslutet eller begränsat, gäller detta även när det gäller det personliga skadeståndsansvaret för våra anställda, arbetstagare, medarbetare, ombud och ställföreträdare, som bygger på samma rättsliga grund.

§9 Preskriptionstid

 1. Beställarens anspråk på grund av väsentliga fel och äganderättsdefekter preskriberas inom ett år från leverans. Om leveransbesiktning har avtalats börjar preskriptionstiden med godkännandet.

 2. Obligatoriska preskriptionsregler förblir opåverkade. Den lättnad av preskriptionstid som nämns i punkt 9.1 gäller inte anspråk på grund av skada på liv, lem eller hälsa, på anspråk på grund av uppsåt och/eller grov vårdslöshet och på anspråk på grund av övertagande av garanti eller antagande av den upphandlingsrisk. De längre preskriptionstiderna enligt § 438 mom. 1 nr 1 BGB (sakliga rättigheter för tredje man) och §§ 438 mom. 3 och 634a mom. 3 BGB (uppsåtlighet) förblir opåverkade. Om det sista avtalet i leveranskedjan är ett köp av konsumentvaror i den mening som avses i § 474 i BGB (dvs. vid slutleverans av varorna till en konsument), gäller preskriptionstiderna i enlighet med § 445b BGB förblir opåverkad.

 3. Preskriptionstiderna som följer av punkterna 9.1 och 9.2 för anspråk på grund av materiella och rättsliga fel gäller i enlighet med konkurrerande avtalsenliga och utomobligatoriska skadeståndsanspråk från beställaren som grundar sig på ett fel i avtalsvarorna. Om tillämpningen av den lagstadgade preskriptionstiden i enskilda fall skulle leda till en tidigare preskription för de konkurrerande fordringarna, ska dock den lagstadgade preskriptionstiden gälla för de konkurrerande fordringarna. De lagstadgade preskriptionstiderna enligt produktansvarslagen förblir i alla fall opåverkade.

 4. I den mån preskriptionstiden för anspråk mot oss förkortas i enlighet med punkterna 9.1 till 9.3, gäller denna förkortning i enlighet med beställarens eventuella anspråk mot våra juridiska ombud, anställda, anställda, ombud och ställföreträdare som bygger på samma rättsliga grund.

§10 Ångerrätt; byte/retur utanför garantin

 1. På grund av pliktbrott från vår sida, som inte utgörs av ett fel, har beställaren endast rätt att frånträda avtalet om vi är ansvariga för pliktbrottet.
 2. Utöver det är alla produkter som levereras av oss utanför garantilagen (§ 7) undantagna från utbyte och retur. Retur av varan är tillåten i undantagsfall om vi har gett vårt samtycke skriftligen eller i textform och varorna returneras till oss fraktfritt i originalförpackning, oskadade och i ett hygieniskt perfekt skick inom sju dagar från mottagandet av varan. En retur av varan är endast möjlig mot en expeditionsavgift motsvarande insatsen. Om en granskning av de returnerade varorna visar att dessa returvillkor är uppfyllda till fullo kommer vi att utfärda en kreditnota på fakturabeloppet för de returnerade varorna minus expeditionsavgiften.

 3. Specialtillverkade produkter, sterila varor och hygienartiklar (särskilt föremål som är avsedda att användas i direkt kroppskontakt) är i allmänhet undantagna från byte och retur.

§11 Efterlevnad, exportkontroll

 1. I samband med avtalsförhållandet är beställaren skyldig att följa de lagbestämmelser som är relevanta för vederbörande. Detta gäller särskilt lagar mot korruption och penningtvätt samt antitrust-, arbets- och miljöskyddsbestämmelser.
 2. Beställaren ska följa tillämpliga exportkontroll- och sanktionsföreskrifter och lagar i Europeiska unionen (EU), Förenta Staterna (US/USA) och andra rättssystem ("Export Control Regulations").

 3. Beställaren kommer att informera oss i förväg och tillhandahålla all information (inklusive slutanvändning) som krävs för att vi ska kunna följa exportkontrollbestämmelserna, i synnerhet om våra produkter, teknologi, mjukvara, tjänster eller andra varor beställs för användning i samband med
  1. något land eller territorium, fysisk eller juridisk person, föremål för restriktioner eller förbud enligt EU, USA eller andra tillämpliga exportkontroll- och sanktionsbestämmelser, eller
  2. utformning, utveckling, produktion eller användning av militära eller nukleära varor, kemiska eller biologiska vapen, missiler, rymd- eller flygfordonstillämpningar och leveranssystem för dessa.
 4. Fullgörandet av avtalsförpliktelserna av oss är under förutsättning att tillämpliga exportkontrollbestämmelser inte strider mot detta. I ett sådant fall har vi särskilt rätt att vägra eller undanhålla fullgörandet av avtalet utan något ansvar gentemot beställaren.
 5. Om köparen inte accepterar leveransen har vi rätt att kräva ersättning för uppkommen skada.

§12 Dataskyddsförklaring

 1. Vi behandlar personuppgifter uteslutande i enlighet med dataskyddsbestämmelserna. Vi tillhandahåller information om de exakta omständigheterna för behandlingen av de personuppgifter som beställaren lämnat till oss i samband med en beställning i informationen om registrerade som finns tillgänglig på www.fahl-medizintechnik.de/footer-menu/datenschutz/ i enlighet med med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).
 2. Om en beställare överför personuppgifter från en tredje person (t.ex. anställda) är beställaren skyldig att informera dessa personer i god tid i enlighet med GDPR om databehandlingen av oss; vi är inte skyldiga att informera den registrerade.

§13 Gällande lag, jurisdiktion

 1. Lagen i Förbundsrepubliken Tyskland gäller för detta standardavtal för entreprenöriella affärstransaktioner ("B2B-AGB") och hela det juridiska förhållandet med beställaren, exklusive FN:s köplag.
 2. Den exklusiva, även internationella, jurisdiktionen för alla tvister som uppstår direkt eller indirekt från avtalsförhållandet är Köln. Vi har dock rätt att väcka talan i kundens allmänna jurisdiktion.

 3. Skulle en bestämmelse i dessa B2B-AGB eller en bestämmelse inom ramen för andra avtal vara eller bli ogiltigt, ska detta inte påverka giltigheten av några andra bestämmelser eller avtal.

Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH
August-Horch-Straße 4a
51149 Köln
Tyskland

 

Företagets säte: Köln, Tyskland
Registrerat vid tingsrätten i Köln, HRB 27160
VD: Andreas Fahl