Algemene voorwaarden (AV)

van Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH

Algemene voorwaarden (B2B-AV)

van Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH voor het zakelijk verkeer van de onderneming

§1 Toepassingsgebied en algemene informatie

 1. Deze Algemene voorwaarden voor het zakelijk verkeer van de onderneming („B2B-AV“) gelden voor al onze zakenrelaties met onze zakelijke klanten en wederverkopers („Bestellers“).
 2. Deze B2B-AV gelden met name voor overeenkomsten over de verkoop en/of levering van roerende goederen („product(en)“), ongeacht of wij het product zelf produceren of bij toeleveranciers inkopen (§§ 433, 650 van het Duits Burgerlijk Wetboek [BGB]). Voor zover niets anders is overeengekomen, gelden de B2B-AV in de versie die op het moment van bestelling door de besteller geldig is of in ieder geval in de hem het laatst in tekstvorm meegedeelde versie als raamovereenkomst ook voor gelijksoortige toekomstige overeenkomsten, zonder dat wij in elk afzonderlijk geval weer daarop zouden moeten wijzen.

 3. Onze leveringen, prestaties en aanbiedingen vinden uitsluitend plaats op basis van deze B2B-AV; daarmee in strijd zijnde of van onze B2B-AV afwijkende voorwaarden van de besteller accepteren wij niet tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk met de toepassing daarvan zouden hebben ingestemd. Onze AV gelden ook wanneer de besteller in verband met de bestelling naar zijn algemene voorwaarden verwijst en wij deze niet uitdrukkelijk tegenspreken.
 4. Onze B2B-AV gelden ook ten opzichte van ondernemers (§ 14 BGB), publiekrechtelijke rechtspersonen en publiekrechtelijke beleggingsfondsen ('Sondervermögen').

 5. Individuele overeenkomsten (bijv. raamleveringsovereenkomsten, kwaliteitsborgingsovereenkomsten) en gegevens in onze opdrachtbevestiging hebben voorrang boven deze B2B-AV. Handelsclausules moeten in twijfelgevallen volgens de Incoterms van de Internationale Kamer van Koophandel in Parijs (ICC) in de bij afsluiting van de overeenkomst geldende versie worden uitgelegd.
 6. Wettelijk relevante verklaringen en kennisgevingen van de besteller met betrekking tot de overeenkomst (bv. vaststelling van termijnen, kennisgeving van gebreken, annulering of vermindering) dienen schriftelijk te worden afgegeven. Schriftelijk in de zin van de B2B-AV betekent schriftelijke en tekstvorm (bijv. brief, e-mail, fax). Wettelijke vormvoorschriften en overige bewijzen met name in twijfelgevallen over de legitimiteit van degene die de verklaring afgeeft, worden niet aangetast.

 7. Opmerkingen over de toepasselijkheid van wettelijke voorschriften dienen alleen ter verduidelijking. Ook zonder een dergelijke verduidelijking gelden daarom de wettelijke voorschriften, voor zover deze in deze B2B-AV niet direct worden gewijzigd of uitdrukkelijk worden uitgesloten.

§2 Afsluiting van de overeenkomst 

 1. Onze offertes zijn vrijblijvend en niet-bindend en onder voorbehoud van wederverkoop, voor zover ze niet uitdrukkelijk als bindend worden gekenmerkt. Dit geldt ook wanneer wij de besteller monsters, catalogi, overige productbeschrijvingen of documenten – ook in elektronische vorm – hebben gegeven, waarvan wij ons eigendom- en auteursrecht voorbehouden.
 2. De bestelling van het product door de besteller geldt als bindend contractueel aanbod. Tenzij anders vermeld in de bestelling, hebben wij het recht dit contractuele aanbod binnen twee (2) weken na ontvangst door ons te accepteren.

 3. De acceptatie van contractuele aanbiedingen kan door ons schriftelijk (bijv. door een opdrachtbevestiging) of door aflevering van het goed aan de besteller worden verklaard.
 4. De door de besteller geleverde documenten (gegevens, tekeningen, monsters e.d.) zijn voor ons doorslaggevend; de besteller is aansprakelijk voor de inhoudelijke juistheid, technische uitvoerbaarheid en volledigheid; wij zijn niet verplicht deze te controleren.

§3 Prijzen, betalingsvoorwaarden

 1. Voor zover in het afzonderlijke geval niets anders is overeengekomen, gelden onze prijzen die bij afsluiting van de overeenkomst actueel zijn, en wel uit voorraad, exclusief wettelijke omzetbelasting.
 2. Voor zover in het afzonderlijke geval niets anders is overeengekomen of niets anders blijkt uit de opdrachtbevestiging, gelden onze prijzen af fabriek (EXW) (volgens Incoterms 2020 resp. de telkens actuele versie) in Keulen. Verpakkingskosten zijn niet in de prijzen inbegrepen, voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 3. Voor zover in het afzonderlijke geval niets anders is overeengekomen, moeten onze facturen netto (zonder aftrek) binnen 20 dagen na factuurdatum en ontvangst van de factuur worden betaald. Wij hebben echter, ook in het kader van een lopende zakenrelatie, altijd het recht een levering geheel of gedeeltelijk alleen tegen vooruitbetaling uit te voeren. Een dergelijk voorbehoud vermelden wij uiterlijk met de opdrachtbevestiging.
 4. Bij afloop van de bovenstaande betalingstermijn raakt de besteller in verzuim. Over de koopprijs is tijdens het verzuim rente verschuldigd overeenkomstig het telkens toepasselijke wettelijke rentepercentage wegens te late betaling. Wij behouden ons het recht voor een verdergaande schadeclaim wegens te late betaling in te dienen. Tegenover handelaren wordt ons recht op de zakelijke verzuimrente (§ 353 HGB) niet aangetast.

 5. De besteller heeft niet het recht om betalingen wegens tegenvorderingen in te houden of met tegenvorderingen te verrekenen, tenzij deze door ons zijn erkend, onbetwist of rechtsgeldig zijn vastgesteld. Tegenrechten van de besteller krachtens dezelfde overeenkomst wegens gebreken, niet-nakoming en/of niet-afgewerkte of onvolledige nakoming worden hierdoor niet aangetast.
 6. Wordt na afsluiting van de overeenkomst duidelijk (bijv. door annulering van een productkredietverzekering of verzoek om het openen van een insolventieprocedure) dat ons recht op de koopprijs door gebrekkige nakoming van de besteller in gevaar komt, dan hebben wij volgens de wettelijke voorschriften voor weigering van nakoming en - eventueel na het stellen van een termijn - het recht de overeenkomst op te zeggen (§ 321 BGB). Bij overeenkomsten over de vervaardiging van onverantwoorde producten (afzonderlijke productie) kunnen wij de overeenkomst onmiddellijk opzeggen; de wettelijke regelingen over het verplichting om een termijn vast te stellen, worden daardoor niet aangetast.

§4 Levertijd, vertraagde levering, force majeure

 1. Voor zover niet uitdrukkelijk iets anders wordt overeengekomen, zijn de gegevens over levertijden alleen bij benadering. Een levertermijn begint pas wanneer alle details van de uitvoering duidelijk zijn en beide partijen het eens zijn over de voorwaarden van de opdracht. Overeengekomen levertermijnen worden overeenkomstig doorgeschoven.
 2. Daarnaast geldt als voorwaarde voor de nakoming van onze leveringsverplichting de tijdige en juiste nakoming van de verplichtingen van de besteller. Dit omvat met name de tijdige en volledige levering van de door de besteller te verstrekken documenten, voor zover wij het product overeenkomstig tekeningen, specificaties, monsters, voorbeelden en/of overige documenten van de besteller leveren. Het verweer van de niet-nagekomen overeenkomst blijft voorbehouden.

 3. Het begin van onze vertraagde levering wordt vastgesteld in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. In elk geval is echter een aanmaning vereist.
 4. Wordt onze vertraagde levering of nakoming veroorzaakt door force majeure, zoals niet door ons veroorzaakte arbeidsconflicten, overheidsmaatregelen, gebrek aan energie of grondstoffen, knelpunten of obstakels tijdens het transport, pandemieën of epidemieën alsmede maatregelen om deze te bestrijden, bedrijfsstoringen, bijv. door brand, water en/of machineschade of andere niet door ons veroorzaakte storingen van het bedrijfsproces bij onze of onze toeleveranciers/onderaannemers, die een aantoonbaar aanzienlijke invloed hebben, dan zijn wij verplicht de besteller onmiddellijk daarover te informeren. In dit gevallen hebben wij het recht het tijdstip van levering of nakoming te verlengen met de duur van de force majeure of storing um, mits wij onze bovenstaande informatieverplichting zijn nagekomen. Wordt de levering of nakoming daardoor onmogelijk, dan vervalt onze nakomingsverplichting met uitsluiting van schadevergoeding. Bewijst de besteller dat de latere nakoming vanwege de vertraging voor hem niet meer interessant is, dan kan hij de overeenkomst opzeggen met uitsluiting van verdergaande vorderingen. Duurt de force majeure of storing langer dan een maand, dan kunnen wij de overeenkomst opzeggen voor het nog niet geleverde gedeelte, wanneer wij onze bovenstaande informatieverplichting zijn nagekomen en voor zover wij niet het inkooprisico of een leveringsgarantie hebben overgenomen. Force majeure (overmacht) is elke gebeurtenis die door bedrijfsvreemde, van buiten door elementaire natuurkrachten of door handelingen van derden is veroorzaakt, die volgens menselijk inzicht en ervaring niet te voorzien is, met economisch acceptabele middelen ook door uiterste, voor de situatie redelijkerwijs te verwachten zorgvuldigheid niet kan worden voorkomen of onschadelijk kan worden gemaakt en waarmee wij ook niet vanwege zijn frequentie rekening kunnen houden.

 5. Lid 4.4 geldt overeenkomstig wanneer wij vóór afsluiting van de overeenkomst met de besteller een congruente dekkingsovereenkomst hebben afgesloten, waardoor wij bij normale uitvoering onze contractuele leveringsplichten ten opzichte van de besteller hadden kunnen nakomen, en wij het product niet, niet juist en/of niet tijdig van onze leverancier hebben ontvangen en wij daarvoor niet verantwoordelijk zijn.
 6. Raken wij in verzuim, dan heeft de besteller het recht schriftelijk een redelijke aanvullende termijn te stellen en, nadat deze zonder succes is verlopen, de overeenkomst op te zeggen. Een aanvullende termijn hoeft niet te worden gesteld wanneer wij de nakoming serieus en definitief weigeren of wanneer de onderliggende overeenkomst een vaste overeenkomst ('Fixgeschäft') in de zin van § 323, lid 2, nr. 2 BGB of § 376 HGB (Duits Wetboek van Handel) is of wanneer bijzondere omstandigheden aanwezig zijn die na afweging van de wederzijdse belangen de directe opzegging rechtvaardigen.

 7. De rechten van de besteller volgens § 8 deze B2B-AV en onze wettelijke rechten, met name bij een uitsluiting van de nakomingsverplichting (bijv. omdat de nakoming en/of latere nakoming onmogelijk of onredelijk is), worden niet aangetast.

§5 Gevaaroverdracht

 1. Voor zover niets anders blijkt uit de opdrachtbevestiging, is een levering af fabriek (EXW) (volgens Incoterms 2020 resp. de telkens actuele versie) overeengekomen. Plaats van levering en nakoming is onze locatie in Keulen. Dit geldt ook wanneer wij de transportkosten hebben overgenomen of voor de rekening van de besteller hebben betaald of indien deelleveringen worden uitgevoerd.
 2. Op verzoek en kosten van de besteller wordt het product naar een andere bestemming verzonden (postorderaankoop). Voor zover niet anders is overeengekomen, hebben wij het recht om zelf de aard van de verzending (met name het transportbedrijf, de transportroute, de verpakking) te bepalen.

 3. Wanneer verzending werd overeengekomen, gaat het gevaar van de toevallige vernietiging en toevallige verslechtering van het product, bij overdracht van het product aan de expediteur of aan de andere persoon of instelling die met de verzending is belast, over op de besteller. Dit geldt ook wanneer wij de transportkosten hebben overgenomen of voor de rekening van de besteller hebben betaald of indien deelleveringen worden uitgevoerd. Wordt de verzending of de overdracht vertraagd om redenen die door de besteller zijn veroorzaakt, dan gaat het gevaar over op de besteller op de dag waarop het product verzendklaar is en wij de besteller daarover hebben geïnformeerd.
 4. Wanneer een aanvaarding is overeengekomen, is dit doorslaggevend voor de overdacht van het gevaar. Ook voor de rest gelden voor een overeengekomen aanvaarding de wettelijke voorschriften van het recht inzake aanneming van werk in dezelfde mate, voorzover hierna niets anders is bepaald.

 5. Wanneer een aanvaarding moet plaatsvinden, geldt het product als aanvaard wanneer

  1. de levering en, wanneer wij ook de installatie dienen uit te voeren, de installatie zijn afgesloten;
  2. wij dit aan de besteller hebben meegedeeld met vermelding van de fictionele aanvaarding volgens 5.5 en hem dringend hebben verzocht om aanvaarding;
  3. sinds de levering of sinds de installatie 20 werkdagen zijn verstreken, en
  4. de besteller het product binnen deze termijn niet heeft aanvaard, tenzij het product niet werd aanvaard vanwege een aan ons meegedeeld gebrek waardoor het gekochte product niet kan worden gebruikt of in aanzienlijke mate wordt beïnvloed
 6. Voor de overdracht of aanvaarding maakt het geen verschil wanneer de besteller het product niet heeft aanvaard.
 7. De besteller moet ons schriftelijk informeren wanneer hij voor de de verzending een speciaal soort transport en/of de afsluiting van een transportverzekering wenst; de desbetreffende kosten moet de besteller betalen, ook als wij anders bij uitzondering de transportkosten hebben betaald.

 8. Wij mogen een bestelling in delen leveren, wanneer dit voor de besteller redelijk is met inachtneming van zijn belangen.
 9. Aanvaardt de besteller het product niet of wordt de levering om redenen waarvoor de besteller verantwoordelijk is, vertraagd, dan hebben wij het recht vergoeding van de daaruit voortvloeiende schade inclusief extra kosten te eisen. In dergelijke gevallen zullen wij het product voor risico van de besteller opslaan en de betreffende kosten bij de besteller in rekening brengen.

§6 Eigendomsvoorbehoud

 1. Tot aan de volledige betaling van al onze huidige en toekomstige vorderingen volgens de koopovereenkomst en een lopende zakenrelaties (gewaarborgde vorderingen) behouden wij ons het eigendomsrecht op het verkochte product voor.
 2. Het onder voorbehoud geleverde product mag door de besteller aan derden niet in pand worden gegeven, noch als zekerheid worden gesteld, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, voordat volledige betaling van de gewaarborgde vorderingen heeft plaatsgevonden. In geval van beslaglegging of andere ingrepen door derden, dient de de besteller ons onmiddellijk schriftelijk te informeren, zodat wij een rechtsvordering kunnen indienen volgens § 771 ZPO (Duits Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). Indien de rechtsvordering wordt erkend en de derde niet in staat is de gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten van een rechtsvordering volgens § 771 ZPO aan ons te vergoeden, is de besteller aansprakelijk voor de voor ons ontstane kosten.

 3. De besteller heeft het recht de geleverde producten in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen; hij draagt hierbij echter reeds nu alle vorderingen ter hoogte van het definitieve factuurbedrag (inclusief de wettelijke btw) van onze vorderingen uit de doorverkoop tegen zijn afnemers of derden aan de verkoper over, ongeacht of het gekochte product zonder of na verwerking is doorverkocht. De besteller blijft bevoegd deze vordering ook na de overdracht te innen. Onze bevoegdheid om de vordering zelf te innen, wordt hierdoor niet aangetast. Wij verplichten ons echter de vordering niet te innen zolang er geen wissel- of chequeprotesten ontstaan, de besteller zijn betalingsverplichtingen uit de geïnde opbrengsten nakomt, niet in gebreke is met de betaling, en er geen aanvraag voor een insolventieprocedure tegen zijn vermogen is ingediend. Indien dit echter het geval is, kunnen wij eisen dat de besteller ons informeert over de overgedragen vorderingen en hun schuldenaars, alle informatie verstrekt die nodig is voor de inning, de relevante documenten overhandigt en de overdracht aan de schuldenaars (derden) bekendmaakt.
 4. De verwerking of wijziging door de besteller van het door ons onder voorbehoud geleverde product wordt altijd voor ons uitgevoerd. Wordt het door ons onder voorbehoud geleverde product verwerkt met andere, ons vreemde voorwerpen/materialen, dan verwerven wij de mede-eigendom van het nieuwe product overeenkomstig de waarde van het onder voorbehoud geleverde product in verhouding tot de andere verwerkte voorwerpen/materialen op het moment van verwerking. Voor het door de verwerking ontstane product geldt voor de rest hetzelfde als voor het onder voorbehoud geleverde product.

 5. Wordt het door ons onder voorbehoud geleverde product onscheidbaar gemengd met andere, ons vreemde voorwerpen/materialen of zodanig verbonden dat de wezenlijke onderdelen een uniform product worden, dan verwerven wij de mede-eigendom van het nieuwe product overeenkomstig de waarde van het onder voorbehoud geleverde product in verhouding tot de andere verwerkte voorwerpen/materialen op het moment van verbinding of menging. Vindt de verbinding of menging op een zodanige wijze plaats dat het product van de besteller als hoofdproduct moet worden beschouwd, dan geldt nu reeds als overeengekomen dat de besteller de mede-eigendom evenredig aan ons overdraagt. De besteller houdt de zo ontstane mede-eigendom voor ons in bewaring. Voor het door verbinding of menging ontstane product geldt voor de rest hetzelfde als voor het onder voorbehoud geleverde product.
 6. De besteller is verplicht het onder voorbehoud geleverde product naar behoren te behandelen; hij is met name verplicht deze op eigen kosten voldoende en tegen nieuwwaarde tegen brand, waterschade en diefstal te verzekeren. Zijn onderhouds- en inspectiewerkzaamheden vereist, dan moet de besteller deze op eigen kosten tijdig uitvoeren.

 7. Bij vernietiging of beschadiging van het onder voorbehoud geleverde product draagt de besteller in dit verband bestaande eventuele rechten op verzekeringsvergoedingen ter hoogte van het totaalbedrag van de factuur (inclusief btw) van onze vorderingen met betrekking tot het geleverde product als extra zekerheid bij voorbaat aan ons over.
 8. Zijn bij leveringen naar het buitenland in de invoerstaat voor de werkzaamheid van het hierboven geregelde eigendomsvoorbehoud of van onze in de vorige paragrafen genoemde overige rechten bepaalde maatregelen en/of verklaringen door de besteller vereist, dan moet de besteller ons onmiddellijk hierop schriftelijk of in tekstvorm wijzen en deze maatregelen en/of verklaringen onmiddellijk op eigen kosten uitvoeren en/of afgeven. Is een eigendomsvoorbehoud volgens het recht van de invoerstaat niet toegestaan, dan is de besteller verplicht ons op zijn kosten onmiddellijk andere geschikte zekerheden voor het geleverde product of andere zekerheden naar redelijkheid en billijkheid (§ 315 BGB) te verstrekken.

 9. Wij verplichten ons de ons toekomende zekerheden op verzoek van de besteller in zoverre vrij te geven dat de realiseerbare waarde van onze zekerheden meer dan 10% hoger is dan de te waarborgen vorderingen; wij kunnen zelf bepalen welke zekerheden worden vrijgegeven.

§7 Garantie

 1. De wettelijke bepalingen zijn van toepassing op de rechten van de besteller in geval van materiële en juridische gebreken (waaronder onjuiste en onvolledige levering alsmede ondeskundige montage/installatie of gebrekkige handleidingen), tenzij hieronder anders vermeld.
 2. In alle gevallen worden de wettelijke speciale voorschriften over de onkostenvergoeding bij definitieve levering van het nieuwe vervaardigde product aan een verbruiker (leveranciersregres volgens §§ 478, 445a, 445b resp. §§ 445c, 327, lid 5, 327u BGB), niet aangetast, mits bijv. in het kader van een kwaliteitsborgingsovereenkomst niet een gelijkwaardige compensatie werd overeengekomen.

 3. De basis van onze aansprakelijkheid wegens gebreken is vooral de overeenkomst over de toestand en het veronderstelde gebruik van het product (inclusief accessoires en handleidingen). Als toestandsovereenkomst gelden in dit verband productbeschrijvingen of gegevens van de fabrikant alleen wanneer dat contractueel werd overeengekomen of wanneer dergelijke beschrijvingen of gegevens door ons (met name in catalogi) bij afsluiting van de overeenkomst openbaar waren gemaakt.
 4. Wanneer de toestand niet werd overeengekomen, moet volgens de wettelijke regeling worden beoordeeld of er al of niet sprake is van een gebrek (§ 434, lid 3 BGB). Openbare uitingen van de fabrikant of namens hem, vooral in reclame of op het etiket van het product, hebben daarbij voorrang boven uitingen van overige derden.

 5. Bij producten met digitale elementen of overige digitale inhoud zijn wij alleen verplicht tot beschikbaarstelling en eventueel actualisering van de digitale inhoud wanneer dit uitdrukkelijk blijkt uit een toestandsovereenkomst zoals hierboven in 7.3 beschreven. Voor openbare uitingen van de fabrikant en overige derden zijn wij in zoverre niet aansprakelijk.
 6. Voorwaarde voor de garantierechten van de besteller is dat hij naar behoren zijn verplichting is nagekomen om het product te controleren en gebreken overeenkomstig § 377 HGB te melden. Is de overeenkomst tussen ons de besteller een overeenkomst over aanneming van werk, dan is § 377 HGB van toepassing. Bij voor inbouw of overige verdere verwerking bestemde producten moet een onderzoek in elk geval uiterlijk vóór de inbouw resp. verwerking plaatsvinden.

 7. Werd met de besteller een oplevering of een eerste steekproefcontrole overeengekomen, dan is de melding van gebreken uitgesloten die de besteller bij een zorgvuldige aanvaarding of een eerste steekproefcontrole zou hebben kunnen vaststellen.
 8. Is het geleverde product of het uitgevoerde werk gebrekkig, dan kunnen wij eerst kiezen of wij onze verplichting alsnog nakomen door het verhelpen van het gebrek (verbetering achteraf) of het leveren van een product zonder gebreken (vervanging). Is de door ons gekozen manier van nakoming achteraf in het betreffende geval onredelijk voor de besteller, dan kan hij die afwijzen. Ons recht om de nakoming achteraf overeenkomstig de wettelijke voorwaarden te weigeren, wordt niet aangetast.

 9. Wij hebben het recht de verplichte nakoming achteraf afhankelijk te stellen van betaling van de verschuldigde koopprijs door de besteller. De besteller heeft echter het recht een gedeelte van de koopprijs in te houden dat redelijkerwijs overeenkomt met het gebrek.
 10. De besteller moet ons de tijd en gelegenheid geven die voor de verplichte nakoming achteraf noodzakelijk is, vooral de overhandiging ter controle van het product waarover bezwaar wordt gemaakt. Bij een vervanging moet de besteller ons het gebrekkige product volgens de wettelijke voorschriften op verzoek retourneren. De nakoming achteraf omvat niet het demonteren, verwijderen of de-installeren van het gebrekkige product noch het inbouwen, aanbrengen of installeren van een product zonder gebreken, wanneer wij oorspronkelijk niet tot deze werkzaamheden verplicht waren; de rechten van de besteller op vergoeding van de betreffende kosten (demontage- en montagekosten) worden daardoor niet aangetast.

 11. De kosten die nodig zijn voor de nakoming achteraf, in het bijzonder transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten en evt. demontage- en montagekosten, betalen resp. vergoeden wij overeenkomstig de wettelijke regeling en deze AV indien er daadwerkelijk sprake is van een gebrek. Anders kunnen wij van de besteller vergoeding eisen van de kosten die zijn ontstaan door het onrechtmatige verzoek om herstel van het gebrek, wanneer de besteller wist of door nalatigheid niet wist dat er daadwerkelijk sprake is van een gebrek.
 12. Is de nakoming achteraf mislukt of is een voor de nakoming achteraf door de besteller te bepalen redelijke termijn zonder resultaat verstreken, dan kan de besteller volgens de wettelijke voorschriften de koopovereenkomst opzeggen of de koopprijs verlagen. In het geval van een onbeduidend gebrek bestaat er echter geen herroepingsrecht.

 13. Vorderingen van de besteller voor schadevergoeding of vergoeding van tevergeefs gemaakte kosten bestaan ook bij gebreken alleen in overeenstemming met § 8 en zijn verder uitgesloten. Voor de verjaringstermijnen geldt § 9van deze AV.

§8 Uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid

 1. Met inachtneming van de regeling in 8.2 zijn wij alleen aansprakelijk voor schade - bij contractuele, niet-contractuele of andere schadeclaims, ongeacht de rechtsgrond, in het bijzonder wegens gebreken, vertraging en onmogelijkheid, schuld bij contractonderhandelingen en onrechtmatige daad - alleen bij opzet en/of grove nalatigheid, met inbegrip van opzet en/of grove nalatigheid van onze vertegenwoordigers of plaatsvervangers. Bovendien zijn we aansprakelijk in geval van gewone nalatigheid, met inbegrip van gewone nalatigheid van onze vertegenwoordigers en plaatsvervangers, voor schade die voortvloeit uit de schending van een essentiële contractuele verplichting, d.w.z. een verplichting die essentieel is voor de correcte uitvoering van de overeenkomst en waarop de koper daarom regelmatig kan vertrouwen (hoofdverplichting). Voor zover wij een verplichting niet opzettelijk hebben geschonden, is de aansprakelijkheid voor schadevergoeding echter beperkt tot de voorzienbare, meestal optredende schade.

 2. De in 8.1 geregelde uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid hebben geen invloed op vorderingen tot schadevergoeding wegens dodelijk en lichamelijk letsel en schade aan de gezondheid alsmede vorderingen van de besteller op grond van de wet op de productaansprakelijkheid, de wettelijke bijzondere bepalingen voor de uiteindelijke levering van het product aan een consument en andere dwingende wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen. De bovenstaande uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook niet, indien wij een gebrek op frauduleuze wijze hebben verzwegen of indien wij aansprakelijk zijn voor de overname van een garantie of de overname van het aankooprisico.

 3. 8.1 en 8.2 gelden ook wanneer de besteller in plaats van een schadevergoedingsclaim in plaats van nakoming de vergoeding van nutteloze kosten eist.
 4. Voor zover de aansprakelijkheid voor schade ten opzichte van ons uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook met betrekking tot de persoonlijke aansprakelijkheid voor schadevergoeding van ons (onze) administratief personeel, werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en plaatsvervangers, die op dezelfde rechtsgrond is gebaseerd.

§9 Verjaring

 1. Rechten van de besteller op grond van materiële en juridische gebreken verjaren een jaar na levering. Wanneer een aanvaarding is overeengekomen, begint de verjaring met de aanvaarding.
 2. Dwingende verjaringsvoorschriften worden hierdoor niet aangetast. De in 9.1 genoemde versoepeling van de verjaringstermijn geldt niet voor vorderingen wegens dodelijk of lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid, voor vorderingen wegens opzet en/of grove nalatigheid en voor vorderingen vanwege de overname van een garantie of overname van het inkooprisico. Ook worden de langere verjaringstermijnen overeenkomstig § 438, lid 1, nr. 1 BGB (zakelijke rechten van derden) en § 438, lid 3 en 634a, lid 3 BGB (bedrog) niet aangetast. Is de laatste overeenkomst in de toeleveringsketen een aankoop van consumptiegoederen in de zin van § 474 BGB (d.w.z. de uiteindelijke levering van het product aan een consument), dan worden ook de verjaringstermijnen overeenkomstig § 445b BGB niet aangetast.

 3. De verjaringstermijnen die volgens 9.1 en 9.2 van toepassing zijn op vorderingen wegens materiële en juridische gebreken, gelden overeenkomstig voor concurrerende contractuele en niet-contractuele schadevergoedingsclaims van de besteller, die zijn gebaseerd op een gebrek van het contractuele product. Wanneer echter in het betreffende geval de toepassing van de wettelijke verjaringsregels zou leiden tot een vroegere verjaring van de concurrerende vorderingen, dan geldt voor de concurrerende vorderingen de wettelijke verjaringstermijn. De wettelijke verjaringstermijnen overeenkomstig de wet op de productaansprakelijkheid worden in elk geval niet aangetast.
 4. Wanneer overeenkomstig 9.1 tot 9.3 de verjaring van vorderingen tegen ons wordt verkort, geldt deze verkorting mutatis mutandis voor eventuele vorderingen van de besteller tegen onze wettelijke vertegenwoordigers, onze werknemers, medewerkers, ondergeschikten en plaatsvervangers die op dezelfde rechtsgrond zijn gebaseerd.

§10 Herroepingsrecht; omruil/terugname buiten de garantie om

 1. Bij een plichtsverzuim van ons dat geen gebrek is, heeft de besteller alleen het recht de overeenkomst op te zeggen wanneer wij verantwoordelijk zijn voor het plichtsverzuim.
 2. Voor het overige zijn alle door ons geleverde producten buiten het garantierecht (§ 7) uitgesloten van omruiling en terugname. Bij wijze van uitzondering is terugzending van het product toegestaan, indien wij een toestemmingsverklaring in schriftelijke of tekstvorm hebben afgegeven en de terugzending naar ons verkoper binnen zeven dagen na ontvangst van het product franco in de originele verpakking, onbeschadigd en in een hygiënisch perfecte staat plaatsvindt. Een terugname van het product is alleen mogelijk tegen een verwerkingsvergoeding die overeenkomt met de daadwerkelijk gemaakte kosten. Indien uit een onderzoek van het teruggezonden product blijkt dat volledig aan deze voorwaarden voor terugname is voldaan, zullen wij een creditnota voor het factuurbedrag van het teruggezonden product, minus administratiekosten, afgeven.

 3. Op maat gemaakte producten, steriele producten en hygiëne-artikelen (met name artikelen die bestemd zijn voor direct contact met het lichaam) zijn over het algemeen uitgesloten van omruiling en terugname.

§11 Compliance, exportcontrole

 1. De besteller is verplicht in het kader van de overeenkomst de telkens voor hem geldende wettelijke bepalingen op te volgen. Dit heeft met name betrekking op wetten ter bestrijding van corruptie en witwassen alsmede voorschriften volgens het kartel-, arbeids- en milieubeschermingsrecht.
 2. De besteller moet de toepasselijke exportcontrole- en sanctievoorschriften en -wetten van de Europese Unie (EU), de Verenigde Staten van Amerika (VS/USA) en andere rechtsordes („Exportcontrolevoorschriften“) opvolgen.

 3. De besteller moet ons vooraf informeren en alle informatie ter beschikking stellen (incl. uiteindelijke bestemming), die voor het opvolgen van de exportcontrolevoorschriften door ons noodzakelijk zijn, met name wanneer onze producten, technologie, software, diensten of overige producten worden besteld voor gebruik in verband met
  1. een land of gebied, een natuurlijke of rechtspersoon waarvoor beperkingen of verboden volgens de EU-, Amerikaanse of andere toepasselijke exportcontrole- en sanctievoorschriften gelden, of
  2. bestemd zijn voor de constructie, ontwikkeling, productie of toepassing van militaire of nucleaire producten, chemische of biologische wapens, raketten, lucht- of ruimtevaart en dragersystemen daarvoor.
 4. Voor de nakoming van de contractuele verplichtingen door ons geldt het voorbehoud dat de toepasselijke exportcontrolevoorschriften niet worden geschonden. Wij hebben daarom in dat geval het recht de nakoming van de overeenkomst zonder enige aansprakelijkheid ten opzichte van de besteller te weigeren of achter te houden.
 5. Aanvaardt de besteller het product niet, dan hebben wij het recht vergoeding van de daardoor ontstane schade te eisen.

§12 Privacyverklaring

 1. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming. Over de precieze omstandigheden van de verwerking van de persoonsgegevens die de besteller in verband met een bestelling aan ons verstrekt, geven wij informatie overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die kan worden opgevraagd op www.fahl-medizintechnik.de/footer-menu/datenschutz/.
 2. Indien een besteller persoonsgegevens van een derde persoon (bijv. medewerker) overdraagt, is de besteller verplicht deze personen tijdig te informeren over de verwerking van de gegevens door ons in overeenstemming met de AVG; wij zijn niet verplicht de betreffende persoon te informeren.

§13 Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank

 1. Op deze B2B-AV en de gehele rechtsverhouding met de besteller is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
 2. Keulen is de enige, ook internationaal, bevoegde rechtbank voor alle geschillen die direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien. Wij hebben echter het recht een rechtsvordering bij de algemene bevoegde rechtbank van de besteller in te dienen.

 3. Als een bepaling in deze B2B-AV of een bepaling in het kader van overige overeenkomsten nietig is of wordt, dan wordt de geldigheid van alle overige bepalingen of afspraken niet aangetast.

Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH
August-Horch-Straße 4a
51149 Keulen
Duitsland

 

Statutaire zetel van de onderneming: Keulen, Duitsland
Geregistreerd bij het kantongerecht (Amtsgericht) in Keulen, HRB 27160
Directeur: Andreas Fahl