Poliklinisk ventilering

Vi förlitar oss uteslutande på utbildad specialistsjukvårdspersonal inom intensivvård och anestesi för säker patientvård.

Poliklinisk ventilering

De senaste åren har uppföljning av patienters vård utanför sjukhuset ökat markant. Öppenvård av patienter blir allt mer komplex och krävande. Även ventilering av patienter i hemmet har blivit viktigare. De ventileringsapparater som idag används i hemmiljö är speciellt konstruerade och utvecklade för det området. Mekanisk ventilering har utvecklats till en mycket krävande terapeutisk åtgärd på grund av det stora antalet moderna respiratorteknologier och olika ventileringsmöjligheter. Det kräver att alla som är involverade i ventileringsbehandling har omfattande specialistkunskaper och hög kompetens vad gäller indikationer, grundläggande vård samt teknik och material som används.

Ventileringsformer och -apparatur skiljer sig åt

Ventilering kan utföras såväl icke-invasivt via en mask eller invasivt via en trakeostomi med trakealkanyl. Ventileringscykeln, alltså hur ventileringen utförs, kan behöva vara konstant eller intermittent. Möjliga indikationer för mekanisk ventilering:

 • Skador som påverkar andningscentrum
 • Neurologiska, t.ex. amyotrofisk lateralskleros eller ryggmärgsskada
 • Olika lungsjukdomar som t.ex. KOL

För många patienter från dessa eller andra sjukdomsområden måste utskrivningshanteringen på sjukhus organisera övergången från slutenvård till öppenvård. Samarbete så tidigt som möjligt mellan utskrivningsmottagningen, leverantören av medicinska hjälpmedel och patienten, eller anhöriga och vårdinrättningen som ska ge uppföljande vård, kan avsevärt optimera inledning och organisering av hemventileringen.

Vilka mål är de viktigaste?

Det primära målet för hemventilering är att antingen ge patienten assistans i en tillfällig fas av otillräcklig andning för att bibehålla den livsviktiga andningen, eller att förbättra patientens livskvalitet som en del av långsiktig ventilering. Dessutom bör ett självbestämt liv och socialt deltagande i hemmiljö möjliggöras.

Vårt produktprogram för ventilering i öppenvård

Vi samarbetar med välkända tillverkare och samarbetspartners och kan erbjuda produkter inom följande områden:

 • Invasiv ventilering via trakealkanyl
 • Trakealkanyler, hantering av trakealkanyler
 • Att tala med ventilering
 • Icke-invasiv ventilering och ventileringsmasker
 • Sekrethantering
 • Syrgasbehandling
 • Övervakningsmonitorer och pulsoximetrar
 • Hosta och behandlingar
 • Logopedi
 • Enteral näringstillförsel
 • Vård av vuxna och barn

Läs mer

Vad måste man tänka på?

Planering av optimal ventilering kräver att tjänsteleverantören har omfattande specialistkunskaper om de olika ventileringsalternativen och de tekniska detaljerna för olika hemventileringsapparater. Inom området ventileringsbehandling har företaget Fahl för patientvården enbart utbildad specialistpersonal, i synnerhet specialistsjuksköterskor för intensivvårdsmedicin och anestesi, samt specialutbildad medicinsk och teknisk personal, som har mångårig erfarenhet och specialistkunskap.

Vårt mål är att följa och heltäckande vårda patienten redan från början, det vill säga att börja på akutmottagningen och gå över till hemlivet. Därför fokuserar vi på individuell patientobservation med hänsyn till vårdsituationen. På så sätt får vi en komplett bild av de speciella behoven, samt möjlighet till optimal planering av val av hjälpmedel och apparater.

Hur utförs det här rent praktiskt?

I samråd med behandlande läkare och vårdpersonal och när nödvändiga formaliteter är klara, levereras erforderlig ventileringsutustning till sjukhuset före utskrivning, så att apparaten så snabbt som möjligt ska kunna anpassas till patientens andningssituation. När apparaten framgångsrikt har installerats på kliniken och utskrivningsdatum är satt, förbereder vi den fortsatta försörjningen av hjälpmedel på vårdinrättningen eller i hemmiljön. Där instrueras alla personer som är involverade i den dagliga patientvården i detalj om de tekniska apparaterna, och de får bekanta sig med deras hantering. På utskrivningsdagen finns även vår ansvariga säljare på plats för att vid behov svara på eventuella ytterligare frågor. Det skapar grunden för säker hantering inom området trakeostomivård och tekniska apparater.

Inget förblir som det är.

Även efter den inledande instruktionen om de olika hjälpmedlen finns vi alltid tillgängliga som kontakt för att anpassa det som tillhandahålls även om det finns behov av förändring. Regelbundna besök enligt överenskommelse ingår i vårt tjänsteutbud för att tidigt identifiera problem med hjälpmedelsförsörjningen, fastställa det förändrade behovet och vid behov anpassa vad som erbjuds. Vi kompletterar utbudet av hjälpmedel för ventileringsbehandling med ett omfattande utbud av tjänster:

 • Snabb leverans av förbrukningsartiklar och tillbehör
 • Teknisk apparatservice, säkerhetskontroller
 • Reparationsservice
 • Teknisk support dygnet runt

Noh Gourie

Noh har haft Duchennes sjukdom sedan barndomen. Duchenne är en neuromuskulär sjukdom. Olyckligtvis bryts alla muskler i kroppen gradvis ner här. Trots den korta förväntade livslängden kunde Noh fira sin 31-årsdag i december 2020. Under en rutinkontroll upptäckte läkarna att CO2-nivån i hans kropp var för hög.

Läs mer

Syrgasbehandling i öppenvård

Grundämnet syre (O2) är absolut livsnödvändigt för människor. En tillräcklig syrehalt i kroppen är en förutsättning för alla nödvändiga metabola processer och säkerställer i slutändan vår överlevnad. Vissa sjukdomar med minskat syreupptag leder direkt eller på lång sikt till livshotande situationer. Det blir då absolut nödvändigt med extern tillförsel av syrgas (O2).

Kontinuerlig tillförsel av O2 i samband med sådana sjukdomar syftar till att förbättra livskvaliteten, öka den fysiska prestationsförmågan hos de drabbade och öka deras förväntade livslängd. Mängden syrgas baseras på patientens individuella behov och ordineras av läkare, eftersom medicinsk syrgas är godkänt som läkemedel och räknas som ett receptbelagt läkemedel.

Kontinuerlig tillförsel av O2 i samband med sådana sjukdomar syftar till att förbättra livskvaliteten, öka den fysiska prestationsförmågan hos de drabbade och öka deras förväntade livslängd. Mängden syrgas baseras på patientens individuella behov och ordineras av läkare, eftersom medicinsk syrgas är godkänt som läkemedel och räknas som ett receptbelagt läkemedel.

 

Även här ligger en lösningsorienterad bedömning av försörjningssituationen och de särskilda patientbehoven till grund för professionell planering och långsiktig försörjning av hjälpmedel av vår kvalificerade specialistpersonal.

Långvarig syrgasbehandling är indicerad vid sjukdomar som medför risk för syrebrist, t.ex.

 • Luftvägs- och lungsjukdomar
 • Hjärtsjukdomar
 • Andningsproblem

Tjänsteerbjudanden som personliga besök på plats, snabba leveranstider, reparations- och underhållsservice samt 24-timmars teknisk jourservice kompletterar vårt utbud av tjänster och produkter som leverantör av hjälpmedel inom vårdområdet ventilering och syrgasbehandling.