Herroepingsrecht

bij consumentenovereenkomsten, §§ 355, 356 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek)

Herroepingsrecht

U als consument hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.

Deze herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de artikelen in bezit heeft genomen.

Om uw recht op herroeping te doen gelden, dient u ons,

Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH
Postfach 92 03 44
D-51153 Keulen
Duitsland

Fax: +49 (0) 2203 2980-100
E-mail: sale@fahl.de

door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een via de post verstuurde brief, een fax of e-mail) te informeren over uw besluit om dit contract te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde model-herroepingsformulier gebruiken, dat echter nog niet vooraf is ingevuld.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen is het voldoende als u de mededeling dat u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht voor het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van de herroeping

Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij uw oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij er met u uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen; in geen geval zullen u vanwege deze terugbetaling kosten in rekening worden gebracht.
Wij kunnen de terugbetaling weigeren tot wij de artikelen weer terug hebben gekregen of tot u het bewijs hebt geleverd dat u de artikelen hebt teruggestuurd, al naargelang welk tijdstip het vroegst is.

U dient de artikelen direct en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons over de herroeping van dit contract op de hoogte brengt, aan

Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH
August-Horch-Str. 6
D-51149 Keulen
Duitsland

terug te sturen of over te dragen. U heeft zich aan de termijn gehouden als u de artikelen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen opstuurt. De directe kosten voor het terugsturen van de artikelen komen voor uw rekening. U hoeft alleen op te komen voor een eventueel waardeverlies van de artikelen als dit waardeverlies toe te schrijven is aan omgang met de artikelen die niet noodzakelijk is voor het controleren van de toestand, eigenschappen en werking hiervan.

Uitsluiting van het herroepingsrecht

Voor zover de partijen niets anders zijn overeengekomen, bestaat een herroepingsrecht niet bij contracten voor de levering van verzegelde artikelen die omwille van de hygiëne en de bescherming van de gezondheid niet voor teruggave geschikt zijn, wanneer de verzegeling ervan na de levering is verwijderd, of bij contracten voor de levering van artikelen die niet voorgefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument maatgevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn afgestemd.

Model-herroepingskennisgeving

(Wanneer u dit contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

Adres: Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, Postfach 92 03 44, D-51153 Keulen, Duitsland,
Fax: +49 (0) 2203 2980-100, E-mail: vertrieb@fahl.de:

  • Hiermee herroep(en) ik/wij (*) het door mij/ons (*) afgesloten contract inzake de koop van de volgende artikelen (*) / de levering van de volgende dienst (*)
  • Besteld op (*) / Ontvangen op (*)
  • Naam van de consument(en)
  • Adres van de consument(en)
  • Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving op papier)
  • Datum
     

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is