Privacyverklaring

A. Verklaring inzake gegevensbescherming overeenkomstig DSGVO (basisverordening inzake gegevensbescherming)


I.   Naam en adres van de verantwoordelijke

De verantwoordelijke in de betekenis van de basisverordening inzake gegevensbescherming en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten alsmede andere bepalingen inzake gegevensbescherming is:

Andreas Fahl
Medizintechnik-Vertrieb GMBH
August-Horch-Str. 4a – 6
D-51149 Keulen (Porz-Gremberghoven)
Duitsland
Tel.: 02203 2980 0
E-mail:
E-mail: datenschutz(at)fahl.de
Website: www.fahl.com

II.    Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Tel.: 02203 2980 0
E-mail:
datenschutz(at)fahl.de

III.    Algemene informatie over gegevensverwerking

1. Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van onze gebruikers in beginsel uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is voor de beschikbaarstelling van een functionele website en onze inhoud en diensten. Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van onze gebruikers vindt regelmatig, uitsluitend met toestemming van onze gebruikers plaats. Een uitzondering geldt in die gevallen waarin voorafgaande toestemming om werkelijke redenen niet kan worden verkregen en de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan.

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij de toestemming van de betrokkene voor de verwerking van persoonsgegevens inhalen, geldt artikel 6, lid 1, sub a, van de EU-Verordening gegevensbescherming (DSGVO) als rechtsgrondslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die vereist zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, geldt artikel 6, lid 1, sub b, DSGVO als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingsprocessen die vereist zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is ter nakoming van een wettelijke verplichting die op onze onderneming rust, geldt artikel 6, lid 1, sub c, DSGVO als rechtsgrondslag.

Indien de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, geldt artikel 6, lid 1, sub d, DSGVO als rechtsgrondslag.

Indien de verwerking noodzakelijk is om een rechtmatig belang van onze onderneming of een derde te waarborgen en de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang van de betrokkene, geldt artikel 6, lid 1, sub f, DSGVO als rechtsgrondslag voor de verwerking.

3. Het wissen van gegevens en opslagtermijn

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag ophoudt te bestaan.

Voorts mogen gegevens worden opgeslagen indien de Europese of nationale wetgever hierin heeft voorzien in EU-verordeningen, -wetten of andere bepalingen die op de verantwoordelijke van toepassing zijn.

De gegevens worden ook geblokkeerd of verwijderd wanneer een door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn afloopt, tenzij er behoefte bestaat aan verdere opslag van de gegevens voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst.

IV.    Terbeschikkingstelling van de website en aanmaak van logbestanden

1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Telkens wanneer onze website wordt bezocht, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie over het systeem van de oproepende computer.

Hierbij worden de volgende gegevens verzameld:

 • IP-adres,
 • Gebruiker van de mapbeveiliging,
 • Datum,
 • Tijdstip,
 • bekeken pagina's,
 • Statuscode,
 • Hoeveelheid gegevens,
 • Referer,
 • User Agent.

De gegevens worden ook in de logbestanden van ons systeem opgeslagen. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

2. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

Als rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden geldt artikel 6, lid 1, sub f, DSGVO.

3. Doel van de gegevensverwerking

De gegevens worden opgeslagen in logbestanden om de functionaliteit van de website te waarborgen. Daarnaast dienen de gegevens ons om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

Ons rechtmatige belang bij gegevensverwerking overeenkomstig art. 6, lid 1, sub f, DSGVO behoort ook tot deze doeleinden.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra zij niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld.

Wanneer de gegevens in logbestanden worden opgeslagen, is dit uiterlijk na zeven dagen het geval.

Foutlogbestanden die onjuiste paginaweergaven registreren, worden na zeven dagen verwijderd. Deze bevatten naast de foutmeldingen het IP-adres waarmee toegang is verkregen en, afhankelijk van de fout, de opgeroepen webpagina.

5. Mogelijkheid van bezwaar en vernietiging

Het verzamelen van gegevens voor de terbeschikkingstelling van de website en de opslag van gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. De gebruiker kan derhalve geen bezwaar aantekenen.

VI.    Gebruik van cookies

1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in de internetbrowser, resp. door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen.

Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie in het besturingssysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks die een unieke identificatie van de browser mogelijk maakt wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.


Wij gebruiken cookies om onze website gebruikersvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser ook kan worden geïdentificeerd nadat men de pagina heeft verlaten.

[Plaatshouder cookietabel van Cookie First]


Hierbij worden de volgende gegevens in de cookies opgeslagen en overgedragen:

(1)    Producten in de favorietenlijst

Webanalyse met Matomo (voorheen Piwik)

Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens:
Wij maken op deze website gebruik van de software "Matomo" (www.matomo.org), een dienst van de provider InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, Nieuw-Zeeland. De software plaatst een cookie (een tekstbestand) op uw computer, die kan worden gebruikt om uw browser te herkennen. Wanneer subpagina's van onze website worden opgeroepen, worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • het IP-adres van de gebruiker, met uitzondering van de laatste twee bytes (geanonimiseerd)
 • de opgeroepen subpagina en het tijdstip van de oproep
 • de pagina van waaruit de gebruiker onze website heeft bereikt (referrer)
 • welke browser met welke plug-ins, welk besturingssysteem en welke schermresolutie wordt/worden gebruikt
 • de duur van het verblijf op de website
 • de pagina's die vanuit de opgeroepen subpagina worden benaderd

De door de cookies verzamelde informatie wordt gewoonlijk naar een server van Matomo in Duitsland gezonden en daar opgeslagen, zodat er technisch gezien geen overdracht naar derde landen plaatsvindt. Voor zover een gegevensoverdracht naar de zetel van de onderneming InnoCraft buiten de EER plaatsvindt, valt deze onder een EU-adequaatheidsbesluit voor Nieuw-Zeeland.

Rechtsgrondslag
De rechtsgrondslag op basis waarvan wij via Matomo persoonsgegevens verwerken wordt gevormd door art. 6, lid 1, sub f van de DSGVO.

Doel van de gegevensverwerking

Wij hebben de gegevens nodig om het surfgedrag van gebruikers te analyseren en informatie te verkrijgen over het gebruik van de afzonderlijke componenten van de website. Op deze wijze kunnen wij de website en de gebruiksvriendelijkheid hiervan voortdurend optimaliseren. Deze doeleinden vormen de basis van ons rechtmatige belang overeenkomstig art. 6, lid 1, sub f DSGVO. Door het anonimiseren van het IP-adres houden wij rekening met het belang dat gebruikers hebben bij de bescherming van hun persoonsgegevens. De gegevens worden nooit gebruikt om de gebruiker van de website persoonlijk te identificeren, en niet met andere gegevens samengevoegd.

De gebruikersgegevens die op deze manier worden verzameld, worden middels technische maatregelen van een pseudoniem voorzien. Het is daarom niet meer mogelijk de gegevens met de oproepende gebruiker te associëren. De gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van gebruikers opgeslagen.


Bij het bezoeken van onze website, informeert een informatiebanner gebruikers over het gebruik van cookies voor analytische doeleinden en wordt naar deze verklaring inzake gegevensbescherming verwezen. In deze context wordt er ook op gewezen, hoe het opslaan van cookies in de browserinstellingen kan worden voorkomen.

In dit verband wordt ook verwezen naar deze verklaring inzake gegevensbescherming.

2. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

Als rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies geldt artikel 6, lid 1, sub f, DSGVO

Als rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies voor analytische doeleinden geldt indien een dienovereenkomstige toestemming van de gebruiker is verkregen artikel 6, lid 1, sub a, DSGVO.

3. Doel van de gegevensverwerking

Het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is bedoeld om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen.

Een aantal functies van onze website kan zonder het gebruik van cookies niet worden aangeboden. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook wordt herkend nadat de pagina wordt verlaten.

Voor de volgende toepassingen hebben we cookies nodig:

(1)    Winkelmandje

De door technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet voor het aanmaken van gebruikersprofielen gebruikt.

Analysecookies worden gebruikt voor de verbetering van de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan. Door middel van analysecookies leren we hoe de website wordt gebruikt en kunnen we zodoende ons aanbod continu optimaliseren. Ons rechtmatige belang bij de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig art. 6, lid 1, sub f, DSGVO behoort ook tot deze doeleinden.

4. Duur van de opslag, mogelijkheid van bezwaar en vernietiging

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en van daaruit aan onze site overgedragen.

Daarom heeft u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. U kunt de overdracht van cookies deactiveren of beperken door de instellingen van uw internetbrowser aan te passen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan ook automatisch worden gedaan.

Wanneer cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet alle functies van de website meer volledig kunnen worden gebruikt.

VII. Contactformulieren en e-mailcontact


1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Op onze website is een contactformulier te vinden dat gebruikt kan worden voor elektronisch, telefonisch en/of persoonlijk contact. Indien een gebruiker deze mogelijkheid benut, worden de gegevens die in het invoermasker worden ingevoerd aan ons overgedragen en opgeslagen. Deze gegevens zijn: (*=verplicht veld)

Persoonsgegevens:

Ik ben … (keuzeveld)

 • Patiënt/e
 • Medisch geschoold personeel
 • Familielid
 • Belanghebbende

Klantnummer (invoerveld)
Aanhef (invoerveld)
Titel (invoerveld)
Voornaam* (invoerveld)
Achternaam* (invoerveld)

Contactgegevens:

E-mail* (invoerveld)
Telefoon (invoerveld)
Straat en huisnummer (invoerveld)
Postcode (invoerveld)
Woonplaats (invoerveld)
Land (invoerveld)
 

Mijn vraag… (keuzeveld)

 • Afspraak voor adviesgesprek maken
 • Een vraag over mijn levering
 • Een vraag over de afrekening
 • Retouren
 • Productinformatie
 • Feedback
 • Overige

Bericht (vrije tekst van de gebruiker)

Privacyverklaring: (aankruisvakje)
Door het verzenden van dit formulier geef ik toestemming aan Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH om op de hierboven aangegeven wijze, met name voor het opnemen van contact, mijn gegevens te verwerken. Ik bevestig kennis te hebben genomen van de verklaring inzake gegevensbescherming.*

Contact opnemen: (aankruisvakje)

Ik wil in de toekomst op de hoogte blijven en ga ermee akkoord dat de door mij ter beschikking gestelde persoonsgegevens door Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH opgeslagen, verwerkt en gebruikt mogen worden, ten behoeve van actuele informatie en nieuws over producten en diensten en voor marktonderzoek per post, fax, e-mail of telefoon.

Op onze website vindt u bovendien een bestelformulier voor de catalogus, waarmee de gebruiker de Fahl-productcatalogus digitaal of in gedrukte vorm kan bestellen. Indien een gebruiker deze mogelijkheid benut, worden de gegevens die in het invoermasker worden ingevoerd aan ons overgedragen en opgeslagen. Deze gegevens zijn: (*=verplicht veld)

Persoonsgegevens:

Ik ben … (keuzeveld)

 • Patiënt/e
 • Medisch geschoold personeel
 • Familielid
 • Belanghebbende

Klantnummer (invoerveld)
Aanhef (invoerveld)
Titel (invoerveld)
Voornaam* (invoerveld)
Achternaam* (invoerveld)

Ik wil de catalogus graag in de volgende vorm bestellen:* (aankruisvakjes)

 • als boek
 • digitaal om te downloaden
 • als boek en als download

E-mail* (invoerveld)
Straat en huisnummer* (invoerveld, alleen bij fysieke bestelling)
Postcode* (invoerveld, alleen bij fysieke bestelling)
Woonplaats* (invoerveld, alleen bij fysieke bestelling)
Land* (invoerveld, alleen bij fysieke bestelling)
 

Bericht (vrije tekst van de gebruiker)

Privacyverklaring: (aankruisvakje)
Door het verzenden van dit formulier geef ik toestemming aan Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH om op de hierboven aangegeven wijze, met name voor het opnemen van contact, mijn gegevens te verwerken. Ik bevestig kennis te hebben genomen van de verklaring inzake gegevensbescherming.*

Contact opnemen: (aankruisvakje)

Ik wil in de toekomst op de hoogte blijven en ga ermee akkoord dat de door mij ter beschikking gestelde persoonsgegevens door Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH opgeslagen, verwerkt en gebruikt mogen worden, ten behoeve van actuele informatie en nieuws over producten en diensten en voor marktonderzoek per post, fax, e-mail of telefoon.

Op onze website vindt u bovendien een formulier voor de nieuwsbrief, waarmee gebruikers zich op de nieuwsbrief van Fahl kunnen aanmelden. Indien een gebruiker deze mogelijkheid benut, worden de gegevens die in het invoermasker worden ingevoerd aan ons overgedragen en opgeslagen. Deze gegevens zijn: (*=verplicht veld)

E-mailadres* (invoerveld)

Over welke aandachtspunten wilt u worden geïnformeerd?* (keuzeveld)

 • Medisch geschoold personeel
 • Patiënten, familieleden of belanghebbenden

Ik wil graag een nieuwsbrief ontvangen en accepteer de privacyverklaring.* (aankruisvakje)

Op onze website vindt u bovendien een formulier waarmee gebruikers zich voor verschillende evenementen kunnen inschrijven. Indien een gebruiker deze mogelijkheid benut, worden de gegevens die in het invoermasker worden ingevoerd aan ons overgedragen en opgeslagen. Deze gegevens zijn: (*=verplicht veld)

Naam, datum en plaats van het evenement

Persoonsgegevens:

Bedrijf/organisatie* (invoerveld)
Beroepstitel (invoerveld)
Aanhef (invoerveld)
Titel (invoerveld)
Voornaam* (invoerveld)
Achternaam* (invoerveld)

Contactgegevens:

E-mail* (invoerveld)
Telefoon (invoerveld)
Fax (invoerveld)
Straat en huisnummer* (invoerveld)
Postcode* (invoerveld)
Woonplaats* (invoerveld)
Land (invoerveld)

Ik wil graag aanvullende personen inschrijven:

Voornaam (invoerveld)
Achternaam (invoerveld)
Beroepstitel (invoerveld)

Privacyverklaring: (aankruisvakje)
Door het verzenden van dit formulier geef ik toestemming aan Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH om op de hierboven aangegeven wijze, met name voor het opnemen van contact, mijn gegevens te verwerken. Ik bevestig kennis te hebben genomen van de verklaring inzake gegevensbescherming.*

Contact opnemen: (aankruisvakje)
Ik wil in de toekomst op de hoogte blijven en ga ermee akkoord dat de door mij ter beschikking gestelde persoonsgegevens door Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH opgeslagen, verwerkt en gebruikt mogen worden, ten behoeve van actuele informatie en nieuws over producten en diensten en voor marktonderzoek per post, fax, e-mail of telefoon.   

Op het moment dat het bericht wordt verzonden, worden ook de volgende gegevens opgeslagen:
(1)   Datum en tijdstip van registratie

Voor de verwerking van gegevens wordt u in het kader van het verzendproces om toestemming gevraagd en naar deze verklaring inzake gegevensbescherming verwezen.
U kunt ook contact met ons opnemen via het aangegeven e-mailadres. In dit geval worden de met het e-mailbericht verzonden persoonsgegevens van de gebruiker niet opgeslagen.In het kader hiervan worden de gegevens niet aan derden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend voor de verwerking van het gesprek gebruikt.

2. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

Als rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens geldt artikel 6, lid 1, sub a, DSGVO indien de gebruiker hiervoor toestemming heeft verleend.

Als rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens die door het verzenden van een e-mailbericht worden overgedragen, geldt artikel 6, lid 1, sub f, DSGVO. Indien het e-mailcontact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, geldt als aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6, lid 1, sub b, DSGVO.

3. Doel van de gegevensverwerking
De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoermasker gebruiken wij uitsluitend voor het tot stand brengen van contact. In het geval van contact via e-mail vormt dit ook het vereiste rechtmatige belang bij de verwerking van de gegevens.

De overige persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen ertoe misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

4. Duur van de opslag
De gegevens worden gewist zodra zij niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. Voor de persoonsgegevens uit het invoermasker van het contactformulier, de catalogusbestelling, de evenementen- en nieuwsbriefregistratie , is dit het geval wanneer het desbetreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek is dan beëindigd, wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betreffende feitelijke omstandigheden definitief zijn opgehelderd.

De aanvullende persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verzameld, worden uiterlijk na een periode van zeven dagen verwijderd.

5. Mogelijkheid van bezwaar en vernietiging
De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid zijn/haar toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Wanneer de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij/zij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn/haar persoonsgegevens. In een dergelijk geval kan het gesprek niet worden voortgezet.

De verklaring van toestemming is vrijwillig en kan te allen tijde schriftelijk worden ingetrokken via e-mail aan vertrieb@fahl.de of per post aan Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, August-Horch-Straße 4a, 51149 Köln, met als onderwerp "Intrekking van toestemming".

Alle persoonsgegevens die tijdens het contact met ons worden opgeslagen, worden in dit geval verwijderd.

VIII. Rechten van de betrokkene

Wanneer u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt, wordt u in de zin van de DSGVO als betrokkene beschouwd en heeft u tegenover de verantwoordelijke de volgende rechten:

1. Recht op informatie

U kunt de verantwoordelijke vragen om te bevestigen of uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

Indien een dergelijke verwerking heeft plaatsgevonden, kunt u de volgende informatie bij de verantwoordelijke opvragen:

(1) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;

(2) de categorieën van de persoonsgegevens die worden verwerkt;

(3) de ontvangers, c.q. categorieën van ontvangers aan wie uw persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt of nog zullen worden gemaakt;

(4) de geplande duur van opslag van de u betreffende persoonsgegevens of, indien concrete informatie hierover niet beschikbaar is, de criteria ter bepaling van de opslagtermijn;

(5) het bestaan van een recht op rectificatie of verwijdering van de u betreffende persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking van de gegevens door de verantwoordelijke of een recht op het aantekenen van bezwaar tegen deze verwerking;

(6) het bestaan van een recht van bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit;

(7) alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens, indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld;

(8) het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profiling overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4 van de DSGVO, en - tenminste in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica alsmede de draagwijdte en beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

U heeft het recht om informatie op te vragen over de vraag of de u betreffende persoonsgegevens worden overgedragen naar een derde land of aan een internationale organisatie. In dit verband kunt u op grond van de toepasselijke garanties overeenkomstig art.46 van de DSGVO eisen, van een dergelijke overdracht op de hoogte te worden gesteld.

2. Recht op rectificatie

U heeft tegenover de verantwoordelijke recht op rectificatie en/of vervollediging indien de u betreffende verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke dient deze rectificatie onverwijld uit te voeren.

3. Recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende voorwaarden kunt u beperking van de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens eisen:

(1) indien u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist gedurende een periode die de verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;

(2) de verwerking onrechtmatig is en u weigert de persoonsgegevens te laten verwijderen en in plaats daarvan een beperking van het gebruik van de persoonsgegevens eist;

(3) de verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar u deze wel nodig heeft voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of

(4) u overeenkomstig artikel 21, lid 1, DSGVO bezwaar heeft aangetekend tegen de verwerking, en nog niet is vastgesteld of de rechtmatige redenen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan uw redenen.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens werd beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - uitsluitend worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechten of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke- of rechtspersoon, dan wel op grond van een zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een van haar lidstaten. Indien de verwerkingsbeperking overeenkomstig voornoemde voorwaarden werd beperkt, wordt u door de verantwoordelijke op de hoogte gebracht voordat deze beperking wordt opgeheven.

4. Recht op verwijdering

a) Verwijderingsplicht

U kunt van de verantwoordelijke eisen, de u betreffende persoonsgegevens onverwijld te verwijderen en de verantwoordelijke is verplicht deze gegevens onverwijld te verwijderen indien een van de volgende redenen voorhanden is:

(1) De u betreffende persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor deze werden verzameld of anderszins verwerkt.

(2) U trekt uw toestemming, waarop de verwerking overeenkomstig art. 6, lid 1, sub a of art. 9, lid 2, sub a, DSGVO is gebaseerd, in en er bestaat geen andere rechtsgrondslag voor verwerking.

(3) U tekent ingevolge art. 21, lid 1, DSGVO bezwaar aan tegen de verwerking en er bestaan geen prioritaire rechtmatige redenen voor de verwerking, of u tekent overeenkomstig art. 21, lid 2, DSGVO bezwaar aan tegen de verwerking.

(4) De u betreffende persoonsgegevens werden op onrechtmatige wijze verwerkt.

(5) De verwijdering van uw persoonsgegevens is vereist om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waaraan de verantwoordelijke is onderworpen.

(6) De u betreffende persoonsgegevens werden verzameld ten behoeve van door de informatiemaatschappij aangeboden diensten overeenkomstig art. 8, lid 1, DSGVO.

b) Informatie aan derden

Indien de verantwoordelijke de u betreffende persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig artikel 17, lid 1, DSGVO verplicht is deze te verwijderen, dient hij/zij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, redelijke maatregelen, ook van technische aard, te treffen om de voor de verwerking van de persoonsgegevens verantwoordelijke ervan in kennis te stellen dat u als betrokkene verwijdering van alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens heeft geëist.

c) Uitzonderingen

Het recht op verwijdering bestaat niet, voor zover de verwerking noodzakelijk is

(1) voor de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting en informatie;

(2) voor de vervulling van een wettelijke verplichting die is vereist voor verwerking krachtens het recht van de Unie of de lidstaten waaronder de verantwoordelijke ressorteert, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of de uitoefening van het aan de verantwoordelijke opgedragen openbare gezag;

(3) om redenen van openbaar belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, sub h en i, alsmede artikel 9, lid 3, DSGVO;

(4) voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in de zin van artikel 89, lid 1, DSGVO, voor zover het onder a) genoemde recht de verwezenlijking van de doelstellingen van een dergelijke verwerking onmogelijk maakt of ernstig in gevaar brengt, of

(5) voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

5. Recht op informatie

Indien u aanspraak heeft gemaakt op uw recht, de verwerking door de verantwoordelijke te laten rectificeren, wissen of beperken, is deze verplicht alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis te stellen van deze rectificatie of verwijdering van de gegevens of van beperkingen op de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanningen vereist. Ten opzichte van de verantwoordelijke beschikt u over het recht, met betrekking tot deze ontvangers te worden geïnformeerd.

6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U beschikt over het recht, de door u aan de verantwoordelijke verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen. Bovendien beschikt u over het recht, deze gegevens zonder belemmering van de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens werden verstrekt, aan een andere verantwoordelijke over te dragen, mits

(1) de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig  art. 6, lid 1, sub a, DSGVO of art. 9, lid 2, sub a, DSGVO, danwel op een contract overeenkomstig art. 6, lid 1, sub b, DSGVO en

(2) de verwerking middels geautomatiseerde procedures gebeurt.

Bij de uitoefening van dit recht beschikt u tevens over het recht de u betreffende persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke te doen overdragen aan een andere verantwoordelijke, voor zover dit technisch haalbaar is. Dit mag geen afbreuk doen aan de vrijheden en rechten van andere personen.

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens geldt niet voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het aan de verantwoordelijke verleende openbaar gezag.

7. Recht van bezwaar

U beschikt te allen tijde over het recht, op grond van uw specifieke situatie bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens, die op grond van artikel 6, lid 1, sub e of f, DSGVO plaatsvindt. Dit geldt ook voor profiling op basis van deze bepalingen.

De verantwoordelijke verwerkt uw persoonsgegevens niet meer, tenzij hij/zij kan aantonen dat er dwingende redenen bestaan voor de bescherming van de verwerking, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of dat de verwerking dient voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Wanneer de u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing-doeleinden, beschikt u over het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke reclame; dit geldt ook voor profiling, voor zover dit is gekoppeld aan dergelijk direct marketing.

Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing-doeleinden, worden de u betreffende persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.

U heeft - onverminderd Richtlijn 2002/58/EG - de mogelijkheid om uw recht van bezwaar in verband met het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures, waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.

8. Recht op intrekking van de verklaring van toestemming inzake gegevensbescherming

U beschikt te allen tijde over het recht uw verklaring van toestemming inzake gegevensbescherming in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot het moment van intrekking werd uitgevoerd.

9. Automatische besluitvorming in individuele gevallen, met inbegrip van profiling

U beschikt over het recht, niet onderworpen te worden aan besluitvorming die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking - inclusief profiling - die juridische gevolgen voor u heeft of op soortgelijke wijze aanzienlijk nadelige invloed op u heeft. Dit geldt niet indien de besluitvorming

(1) noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen u en de verantwoordelijke,

(2) toelaatbaar is volgens het recht van de Unie of de lidstaten, waaraan de verantwoordelijke is onderworpen, en deze wetgeving redelijke maatregelen bevat voor het waarnemen van uw rechten, vrijheden en rechtmatige belangen, of

(3) met uw uitdrukkelijke toestemming gebeurt.

Evenwel mogen deze besluiten niet berusten op speciale categorieën van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 9, lid 1, DSGVO, tenzij artikel 9, lid 2, sub a of g van toepassing is en redelijke maatregelen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en rechtmatige belangen werden getroffen. In de onder (1) en (3) bedoelde gevallen treft de verantwoordelijke redelijke maatregelen voor de waarneming van uw rechten, vrijheden en rechtmatige belangen, waartoe ten minste het recht op interventie van een persoon zijdens de verantwoordelijke, na uiteenzetting van uw eigen standpunt en aanvechting van het besluit, behoort.

10. Recht van bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief of gerechtelijk beroep beschikt u over het recht, bezwaar aan te tekenen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woonachtig bent, werkt of waar de vermoedelijke overtreding heeft plaatsgevonden, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de DSGVO.

De toezichthoudende autoriteit waarbij het bezwaar werd ingediend, stelt de indiener in kennis van de status en resultaten van het bezwaar, met inbegrip van de mogelijkheid van beroep bij een rechterlijke instantie overeenkomstig artikel 78 van de DSGVO